تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد تأکید کرد: لزوم بازنگری در قوانین تشکل های کارگری

282 تشکل در واحدهای تولیدی استان یزد وجود دارد که از این تعداد 63 مورد در حوزه کارفرمایی و 219 مورد نیز تشکل کارگری است.


به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، نشست نمایندگان تشکل های کارگری استان به مناسبت هفته قوه قضائیه وبا حضور دهشیری رئیس کل دادگستری، حداد زاده دادستان و نماینده دیوان عدالت اداریو همچنین ریاحی مدیرکل و برخی از مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درسالن کنفرانس دادگستری استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمدحسین ریاحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانیزد با بیان اینکه در استان یزد کارگران با احتساب خانوادههایشان حدود 917 هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی هستند، گفت: 80 درصد جامعه استانرا جامعه کارگری تشکیل می دهد که رسالت ما در این زمینه بیشتر می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه بالغبر 3000 واحد تولیدی، 600 واحد معدنی، بیش از 40 هزار واحد صنفی و حدود 44 هزارواحد کشاورزی در استان فعالیت می کنند، افزود: این آمار و ارقام حاکی از این است کهجامعه بزرگ و شریف کارگری گسترده ای در استان وجود دارد که باید این جامعه را قدربنهیم.
وی با اشاره به این که اصل 104 و 26 قانون اساسی به موضوعتشکل های کارگری تأکید ویژه دارد، تصریح کرد: ماده 1 قانون شورای اسلامی کار تأکیددارد که شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی بالای 35 نفر باید شکل بگیرد. ماده131 و 134 و 178 قانون کار نیز به اینمقوله می پردازند و این اصول نشان از اهمیت و جایگاه تشکل های کارگری در واحدهایتولیدی دارد.
ریاحی با تأکید بر این که وجود تشکل های کارگری به دلیل همافزایی که با کارفرمایان دارند می تواند موجب توسعه واحدهای تولیدی شود خاطرنشانکرد: 282 تشکل در واحدهای تولیدی استان وجود دارد که از این تعداد 63 مورد در حوزهکارفرمایی و 219 مورد نیز تشکل کارگری است که این تعداد تشکل با تعداد کارگاه هاییکه در سطح استان داریم همخوانی ندارد.
وی اضافه کرد: نزدیک به 600 واحد تولیدی بالای 35 نفرداریم و به همین تعداد حدود 600 کارگاه معدنی در استان وجود دارد که با همت جامعهکارگری و همکاری جامعه کارفرمایی می توانیم تعداد تشکل های استان را افزایش دهیم.
وی گفت: در استان یزد سالی 30 تا 40تشکل جدید شکل می گیرد که متاسفانه به همین تعداد نیز تشکل منحل می شود.
وی با اشاره به اینکه در حوزه آموزش، همراهی خوبی با تشکلها داریم، گفت: آگاهی اعضا تشکل ها از شرح وظایفشان و چگونگی حضور مثمر ثمر درواحدهای تولیدی و ایجاد پل ارتباطی بین جامعه کارگری و کارفرمایی از جمله اهداف ایندوره هاست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد لزوم بازنگری در قانونتشکل های کارگری که مربوط به سال 1363 است را از اولویت های مهم برشمرد و گفت:وجود برخی از مشکلات در حوزه تشکل های کارگری به دلیل عدم بروزرسانی قانون تشکلهای کارگری و شورای اسلامی کار است.
وی در پایان بالا بردن سرعت رسیدگی پرونده هایی که در حوزهکارفرمایی است و اختصاص شعبات تخصصی به جامعه کار و تولید استان را خواستار شد.

منبع: آریا

پایان خبر