تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه آمار اشتغال در بخش خدمات و صنعت استان مرکزی افزایش یافت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: بر اساس آخرین بررسی‌های مرکز آمار ایران، آمار اشتغال بخش خدمات و صنعت این استان در سال جاری، افزایش یافته اما اشتغال بخش کشاورزی با کاهش همراه بوده است.

به گزارش روابط عمومی تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی محمدتقی آبایی‌ افزود: سهم اشتغال بخش خدمات استان مرکزی در بهار امسال به 38.9 دهم درصد و در تابستان 39.2 دهم درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه قبل، با افزایش سه دهم درصدی همراه شده است.
وی بیان کرد: سهم اشتغال بخش صنعت این استان نیز در بهار امسال به 41.8 درصد و در تابستان به42.4 درصد رسید که نشان دهنده افزایش افزایش 6 دهم درصدی دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: سهم اشتغال بخش کشاورزی این استان در بهار امسال به19.3 درصد و در تابستان 99 به 18.4درصد رسید که با کاهش 9 دهم درصدی همراه بوده است.
آبایی‌ عنوان کرد: بر اساس آخرین بررسی‌های مرکز آمار ایران، جمعیت ایران به 84 میلیون و 38 هزار نفر و در استان مرکزی به یک میلیون و 478 هزار نفر رسیده است.
وی گفت: بر اساس این بررسی، جمعیت 15 ساله و بیشتر از از آن در کشور در بهار امسال به 62 میلیون و 180 هزار نفر و در استان یک میلیون و 128 هزار نفر رسیده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اضافه کرد: جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر از آن در بهار امسال در کشور به 22 میلیون و 962 هزار نفر و در این استان به 377 هزار نفر رسیده است.
آبایی تصریح کرد: نسبت اشتغال جمعیت 15 ساله و بیشتر از آن در کشور در پاییز امسال به 37.5 درصد و در استان مرکزی به 32.8 درصد رسیده است.
وی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر از آن در کشور در پاییز امسال به 41.4 درصد و در استان مرکزی 35.7 درصد رسیده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: بر اساس آخرین بررسی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر آن در پاییز امسال در کشور به 9.4 و در استان مرکزی به 8.2 درصد رسیده و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کشور در تابستان امسال به 23.1 درصد و در این استان به 27 درصد رسیده است.
آبایی عنوان کرد: نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 سال کشور نیز در تابستان امسال به 48.1 درصد و در استان مرکزی به 39.2 دهم درصد رسیده است.
وی گفت: سهم اشتغال بخش خدمات کشور در تابستان امسال48.1 درصد و در استان مرکزی39.2 درصد، سهم اشتغال بخش صنعت کشور در تابستان 33.4 درصد اما در استان به 42.4 درصد رسیده و سهم اشتغال بخش کشاورزی کشور 18.5درصد و در استان به18.4 رسیده است.

منبع: آریا

پایان خبر