تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه پرداخت یک میلیون و50هزار فقره وام ازدواج

به گزارش خبرگزاری آریا، علیرضا قیطاسی اعلام کرد: بانک های عضو شورای هماهنگی شامل ملی، سپه، کشاورزی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران، مسکن، توسعه صادرات، پست بانک، صنعت و معدن و توسعه تعاون از ابتدای سال 1396تا پایان فروردین ماه 1397بیش از یک میلیون و 50هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده اند.
وی افزود: با این اقدام در حال حاضر حدود 173هزار نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج هستند و با ادامه این روند بزودی شاهد از بین رفتن صف متقاضیان ازدواج خواهیم بود.
به گزارش ایبنا، دبیرکل شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی اظهارداشت: به موجب بند الف تبصره 16قانون بودجه سال 1397کل کشور مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین به میزان 150میلیون ریال تعیین شده که به دستورالعمل اجرایی توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و بانک ها نیز براساس بخشنامه جدید سقف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را 150میلیون ریال برای هریک از زوجین تعیین کرده اند.