تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

  اخبار و مصاحبه 9بهمن ماه جاری برگزار در اتاق تعاون ایران برگزار می شود، نشست هم اندیشی و آسیب شناسی فعالیت های تعاونی

نشست هم اندیشی و آسیب شناسی فعالیت های تعاونی 29 بهمن در اتاق تعاون ایران برگزار می شود.

 نشست هم اندیشی و آسیب شناسی فعالیت های تعاونی با هدف آسیب شناسی اتحادیه های تعاونی، بازآرایی اتحادیه های تعاونی با توجه به فرصت ها و تهدیدهای پیش رو، 29 بهمن جاری در اتاق تعاون ایران برگزار می شود.

بر اساس  این گزارش مدل حکمرانی اتحادیه های تعاونی و نقشه راه تغییر و ایجاد تحول در اتحادیه های تعاونی از دیگر محورهای این هم اندیشی عنوان شده است.

گفتنی است نشست هم اندیشی و آسیب شناسی فعالیت های تعاونی 29 بهمن جاری ساعت 14 تا 17 در اتاق تعاون ایران برگزار خواهد شد.

منبع: اتاق تعاون ایران

پایان خبر