تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه جریمه اشتغال به کار اتباع خارجی غیرمجاز در سال 98

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار از افزایش جریمه کارفرمایان متقاضی استفاده از نیروی کار غیر مجاز خارجی خبر داد.

به گزارش از اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، علی اقبالی اظهار داشت: اعمال جریمه بهکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار از سوی کارفرمایان به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه به (مبلغ 505.627 ریال) تعیین شده است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، درباره جریمه کارفرمایان متخلف گفت: بنابراین مبلغ جریمه بابت هرروز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال جاری برابر با 2.528.135 ریال است.

منبع: مهر 

پایان خبر