تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات وزارت تعاون؛ نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران 40 درصد/ نرخ بیکاری 11 درصد

بررسی های آماری نشان می دهد که در سال 96 نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران به میزان 40.4 درصد و نرخ بیکاری استان نیز به میزان 11 درصد ثبت شده است.

بررسی های آماری نشان می دهد که در سال 96 نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران

به میزان 40.4 درصد و نرخ بیکاری استان نیز به میزان 11 درصد ثبت شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، براساس برآورد جمعیتی سال 1396،

جمعیت استان تهران حدود 13.3 میلیون نفر است که 94 درصد

در مناطق شهری و 6 درصد در مناطق روستایی و غیرساکن زندگی می کنند. 

نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان

در سال 1396، به میزان 40.4 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 11 درصد بوده است.

جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1396 بر اساس طرح مزبور 4530719 نفر و جمعیت شاغل

و بیکار به ترتیب  4034418 و 496301 نفر بوده که سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان

در سال 1396 به ترتیب 1.1، 33.9 و 65 درصد است. 

در سال 1396 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری استان 18 شرکت با سرمایه 9710 میلیون ریال

و اشتغال 441 نفر بوده و سهم بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد

شرکت های تعاونی در حال بهره برداری فعال به ترتیب 5.6، 50، 44.4 درصد گزارش شده است.

تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی96-1395،

به میزان 889232  نفر می باشد که52 درصد مربوط به مردان و48 درصد مربوط به زنان است.

براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1396 تعداد مجوز تأسیس

کارگاه های صنعتی استان 887 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 457 فقره بوده است. 

در سال 1396 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق

کارآفرینی امید در استان به ترتیب 15000، 49850، 556 میلیارد ریال ریال گزارش شده است. 

این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 1394 رتبه 1  قرار دارد.

در سال 1395 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 2319918 و 9096272 هزار دلار ثبت شده است.

منبع:اتاق تعاون ایران

پایان خبر