تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه سازمان امور مالیاتی:حقوق سالیانه 33 میلیون تومان از مالیات معاف شد

سازمان امور مالیاتی بخشنامه میزان معافیت مالیات بر حقوق سال 1398 را ابلاغ کرد که بر اساس آن، سقف معافیت مالیاتی در سال 1398 سالیانه مبلغ 33 میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمدقاسم پناهی سرپرست این سازمان، میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 98 را براساس قانون بودجه 98 به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت یاد شده تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالیانه 10 درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا 2.5 برابر آن مشمول مالیات سالیانه 15درصد و نسبت به مازاد 2.5 برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالیانه 20 درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا 6 برابر مشمول مالیات 25 درصد و نسبت به مازاد 6 برابر 35 درصد است.
حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسه های آموزش عالی با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1398 مشمول مالیات به نرخ 10 درصد خواهد شد.
بر اساس ماده5 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوقی اعضا رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسه های آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، حداکثر 10 درصد به عنوان مالیات کسر می‌شود. 
بر اساس این بخشنامه، با توجه به اینکه در بند 'الف' تبصره 6 مذکور عبارت 'کارانه خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابر این کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی مشمول نرخ 10درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ‌های بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

منبع: ایرنا

پایان خبر