تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

  اخبار و مصاحبه برگزاری 3 دوره آموزشی تخصصی در اتاق تعاون

دوره های آموزشی کارت بازرگانی، قوانین صادرات و واردات و امور گمرکی در اتاق تعاون ایران برگزار می شود.

 با توجه به اهمیت مقوله آموزش در امور مربوط به کارت بازرگانی، قوانین صادرات و واردات و امور گمروکی طبق ماده 10 آیین نامه اجرایی، دوره های مذکور با همکاری مرکز آموزش بازرگانی برای دارندگان کارت بازرگانی در اتاق تعاون ایران برگزار می شود.

مهلت ثبت نام دوره های مذکور از 18 تا 25 خردادماه جاری اعلام شده است.

منبع: اتاق تعاون ایران

پایان خبر