تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه جمعیت شاغل از مرز 24 میلیون نفر گذشت

جدیدترین نتایج گزارشات مرکز آمار ایران از افزایش جمعیت شاغل به بیش از 24 میلیون نفر و کاهش جمعیت بیکار به کمتر از 3 میلیون نفر حکایت دارد.

 مرکز آمار ایران جدیدترین گزارش فصلی از آمارگیری نیروی کار مربوط به بهار 98 را منتشر کرد که بر اساس آن جمعیت فعال یعنی مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور 27 میلیون و 339 هزار و 431 نفر اعلام شده است.

نرخ اشتغال در بهار امسال تقریباً بدون تغییر نسبت به بهار سال گذشته 36.2 درصد ثبت شده و جمعیت شاغل کشور نیز با عبور از مرز 24 میلیون نفر به 24 میلیون و 382 هزار و 744 نفر رسید.

جمعیت شاغل در حالی از مرز 24 میلیون نفر عبور کرد که جمعیت فعال 43 هزار و 500 نفر کاهش داشته است که این می‌تواند بیانگر پیشی گرفتن سرعت رشد اشتغال نسبت به سرعت رشد بیکاری باشد.

در عین حال جمعیت بیکار نیز کاهش یافت و بعد از سال‌ها که این نرخ در محدوده 3 میلیون نفر بود، به رغم رشد «جمعیتِ در سن کار» طی سال‌های اخیر، جمعیت بیکار در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 364 هزار و 789 نفر کاهش یافت و به 2 میلیون و 956 هزار و 687 نفر رسید.

بیش از نیمی از جمعیت بیکار در بازه سنی 15 تا 29 ساله

جمعیت جوانان بیکار در بازه سنی 15 تا 29 سال که بیش از نیمی از جمعیت بیکار کشور را به خود اختصاص می‌دهند، یک میلیون و 550 هزار و 497 نفر گزارش شده است که این میزان در بهار سال گذشته یک میلیون و 800 هزار و 494 نفر بوده است. به عبارتی در بهار امسال 249 هزار و 997 نفر از جمعیت بیکار در بازه سنی 15 تا 29 سال کاسته شده است.

جمیعت بیکار فارغ التحصیل؛ یک میلیون و 119 هزار نفر

نتایج آمار این گزارش در حوزه وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان نیز نشان می‌دهد، جمعیت بیکار این گروه از جامعه در حال حاضر یک میلیون و 190 هزار و 382 نفر است که این میزان در بهار سال گذشته یک میلیون و 209 هزار و 963 بود. بنابراین طی یک سال گذشته جمعیت بیکار فارغ التحصیل 19 هزار و 581 نفر کاهش یافته است.

منبع: مهر

پایان خبر