تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه بررسی راهکار توانمندسازی تعاونی ها وخوشه سازی صادراتی در کمیسیون توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی

بیست و پنجمین جلسه کمیسیون تخصصی توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی با ارائه گزارش یازدهمین دوره پایش محیط کسب و کار بخش تعاون توسط واحد آمار اتاق تعاون ایران و بررسی دو دستور در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بیست و پنجمین جلسه کمیسیون تخصصی توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی اتاق تعاون با حضور اعضا و با هدف بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه همکاری با اتاق های مشترک بازرگانی و بررسی راهکارهای توانمندسازی شرکت های تعاونی و خوشه سازی صادراتی همچنین ارائه گزارش یازدهمین دوره پایش محیط کسب و کار بخش تعاون برگزار شد.

در این نشست، تشکیل کارگروه تخصصی توسعه صادرات و بررسی موضوع تشکیل اتاق مشترک ایران مصوب شد. همچنین حضور رییس کمیسیون توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی اتاق تعاون ایران در اولین جلسه تشکیل این کمیسیون در اتاق های تعاون استان ها پیشنهاد شد.

منبع: اتاق تعاون ایران

پایان خبر