تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه ایجاد 3956 فرصت شغلی با تأسیس 230 تعاونی و اتحادیه در شهریور

در شهریور ماه سال 1398، تعداد 228 شرکت تعاونی و 2 اتحادیه در این ماه تشکیل و ثبت شده اند که در نتیجه آن 3956 فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.

 بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در شهریور ماه سال 1398، تعداد 228 شرکت تعاونی و 2 اتحادیه در این ماه تشکیل و ثبت شده اند که وضعیت فعالیت آنان در حال بهره برداری و یا در دست اجرا می باشد. تعداد کل اعضاء تعاونی های مذکور 5736 نفر و تعداد شاغل  3956 نفر و سرمایه اولیه حدود 75 میلیارد ریال می باشد. متوسط تعداد اعضاء و شاغل مربوط به این تعاونی ها به ترتیب 25 و 17 نفر می باشد.

   بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان های فارس 23 تعاونی و بوشهر 22 تعاونی تعلق دارد. بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در فعالیت های "صنعت" و "کشاورزی" به ترتیب با 64 و 61 واحد می باشند. تعاونی های دارای فعالیت "کشاورزی"  و " مستغلات اجاره و فعالیت های کسب و کار " به ترتیب با 1759 و 1567 نفر دارای بیشترین اعضا می باشد.

همچنین بیشترین شاغل مربوط به تعاونی های دارای فعالیت "صنعت" و " سایر فعالیت های خدمات عمومی و اجتماعی" به ترتیب با 914 و 760 نفر می باشد.

*مقایسه عملکرد ماه شهریور  1398 نسبت به مرداد 1398:

   تعداد تعاونی های ثبت شده در شهریور ماه سال جاری (228 واحد) در مقایسه با ماه گذشته (201 واحد)، افزایشی معادل13% دارد. تعداد اعضاء افزایشی معادل 53%  و تعداد فرصت شغلی افزایشی معادل  32%  را به همراه دارند.

*مقایسه عملکرد ماه شهریور 1398 نسبت به شهریور 1397:

تعداد تعاونی های ثبت شده در شهریور ماه سال جاری (228 واحد) در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل (319 واحد)، کاهشی معادل 29% دارد که این میزان برای تعداد اعضاء کاهشی معادل 43%  و تعداد فرصت شغلی کاهشی معادل 12%  را به همراه دارد.

منبع: تسنیم

پایان خبر