تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه بررسی مشکل دریافت تسهیلات و تضامین بانکی تعاونگران هرمزگان

مشکل دریافت تسهیلات و تضامین بانکی تعاونگران استان هرمزگان در دیدار با معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران عامل بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همراهی مدیران عامل بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با رئیس و هیات رئیسه اتاق تعاون هرمزگان دیدار و گفتگو کرد.

این نشست با حضور کبیری، معاون تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، حسین نژاد مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و مهدیان رئیس بانک توسعه تعاون کشور و ابراهیمی مدیرکل تعاون کار استان هرمزگان با هیات رئیسه اتاق تعاون هرمزگان و تعدادی از مدیران تعاونی ها با هدف بررسی مشکل دریافت تسهیلات و تضمین به بانکها، در محل اتاق تعاون استان هرمزگان انجام شد.