تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه صادرات 35 میلیون دلاری تعاونی های مرزنشینان در اردبیل

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل از صادرات 35 میلیون دلاری 12 شرکت تعاونی فعال مرزنشینان این استان در یکسال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاهاجتماعی اردبیل، قاسم رحیمیگفت: تعاونی های مرزنشین شرکتی است که با عضویت ساکنان مناطق مرزی کشور و به منظورتامین نیازمندی های آنان بر اساس قانون بخش تعاونی تشکیل و ثبت می شوند و با رعایتقوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی در حوزه شرکت فعالیت می نمایند.
ویبا اشاره به وجود تعداد 12 شرکت تعاونی مرزنشینان فعال در استان اردبیلتأکید کرد: تعاونی مرزنشینان یکی از بهترین مسیرها برای تامین معیشتمرزنشینان و همچنین برقراری امنیت در مرزهای کشور است.
مدیرکلتعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل با بیان این که تعاونی های مرزنشینانسفیران ساکن در مناطق مرزی اند، گفت: احیا و فعال شدن مجدد تعاونی های مرزیراهکاری اثرگذار ضروری برای بهبود وتامین پایدار معیشت مردم و رونق اقتصادی ساکنان این مناطق است.
مدیرکلتعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل یادآور شد: طی یک‌سال گذشته 54میلیون دلار عملکرد بخش تعاون در بخش صادرات است که 35/5 میلیون دلار آنمربوط به تعاونی های مرزنشینان و 18/5 میلیون دلار آن مربوط به شرکت های تعاونی تولیدی است.
رحیمی یادآور شد: هم اکنون هزار و 800 شرکت تعاونی در استان در حالفعالیت هستند که از این تعداد به ترتیب کشاورزی، خدمات و صنعت بیشتریننوع خدمات را به خود اختصاص دادند.
ویعنوان کرد: در یک سال گذشته 31 شرکت تعاونی راکد به چرخه فعالیت اقتصادیبازگردانده شده و تعداد 126 شرکت تعاونی جدید نیز به ثبت رسیده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل توجه به بخش تعاونی‌هارا از جمله مهم ترین ضرورت‌های موجود جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود فضایکسب و کار دانست و افزود: با حمایت و ایجاد انگیزه در بین جامعه هدف سهمبخش تعاون در اقتصاد ملی می‌تواند بسیار بالاتر از حد کنونی باشد.

منبع: آریا

پایان خبر