تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  تولیدی - توزیعی
تولید مواد غذایی ( 70 عضو )
صنایع غذایی ( 25 عضو )
توزیعی ( 21 عضو )
تولید و بسته بندی مواد غذایی ( 42 عضو )
فرآورده های لبنی ( 12 عضو )
چند منظوره ( 12 عضو )
تولید محصولات پزشکی ( 10 عضو )
لوازم خانگی ( 4 عضو )