تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی مصرف کارگران هتل های آزادی رامسر

  

  
مدیر عامل: سید اسماعیل پور مقیم

شرح فعالیت:
مصرف
شماره ثبت: 53

اطلاعات تماس:

استان: مازندران
نشانی: رامسر-خیابان شهید رجایی -هتل های آزادی رامسر
تلفن: 011-55213594
همراه: 0911-9921216
نمابر: 011-55215174

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است