تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

   کشاورزی  کشاورزی
 تولیدی کشاورزی زعفرانکاران زعفران پگاه سرخ قهستان مدیر عامل: علی مهدیزادگان عطار
 کشاورزی گلخانه داران زمرد شهرستان سرایان مدیر عامل: حسین طاهرپور کلانتری
 کشاورزی ودامپروری صالح کویر درح مدیر عامل: علی صالحی
 تولیدی کشاورزی و دامپروری گلشن پویا دام طبس مدیر عامل: محمد حسین محمدی
  شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی ودامپروری فیروزآبادمهر گلشن مدیر عامل: احمد قلندری
  شرکت تعاونی محصولات کشاورزی و دامپروری صحرای نیمبلوک مدیر عامل: علی اکبر سدیدی
  شرکت تعاونی کشاورزی دامپروری مرجان نیمبلوک مدیر عامل: محمدحسین مرتضوی
  شرکت تعاونی کشاورزی زراعت پایدار شرق مدیر عامل: محمد حسین واسعی
  شرکت تعاونی کشاورزی فروغ کویر کرچ مدیر عامل: احمد کرچی
 شرکت تعاونی کشاورزی و بسته بندی زعفران و خشکبار کوهستان قاینات مدیر عامل: محمد محمود زاده
  شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری نگین سبز قهستان مدیر عامل: علی رمضانی
  شرکت تعاونی کشاورزی جلگه سبزامام عبداله مدیر عامل: موسی الرضا رضایی
 اتحادیه تعاونی های کشاورزان و دامپروران شهرستان بج مدیر عامل: قدیر امانی
 شرکت تعاونی مکانیزه یاوران ساقی کوثر کرف رئیس هیات مدیره: 1390
 شرکت تعاونی شهد گلریزان ملک خان مدیر عامل: قاسمعلی ایزانلو
  شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی و دامپروری توس نسیم دشت کاظمیه کد13232 مدیر عامل: عباس تهامی پور
  شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی ارمغان آریای شرق کد14815 مدیر عامل: مالک ارجمند
  شرکت تعاونی کشاورزی و تولید محصولات گلخانه ای مروارید سبز جام کد12915
  شرکت تعاونی کشاورزی آببران نوید ملک آباد کد13230 مدیر عامل: بهرام خوافی ملک آبادی
  شرکت تعاونی کشاورزی و آببران سیمرغ مومن آباد کد13346 مدیر عامل: غلامرضا مجرد
  شرکت تعاونی تولیدی باغداری و کشاورزی بهارستان امید چناران کد 15223 مدیر عامل: محمد حسین غریب
  شرکت تعاونی محصولات کشاورزی ترنج روستای قزلحصار کد 15399 مدیر عامل: علی اکبر شاکری قزلحصار
  شرکت تعاونی کشاورزی حامیان سان تاچ کد14449 مدیر عامل: فرشته سلیمی شیرین سو
  شرکت تعاونی کشاورزی ودامداری سهیل جوکال کد 15389 مدیر عامل: حسین مظفری
 شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی دامپروری برادران حسینی مقدم کد14998 مدیر عامل: غلامرسول حسینی مقدم
  1  2  3  4  5  6  7  8