تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   کشاورزی  تولید روستایی
 شرکت تعاونی تولید روستایی آمندگلستان 12 مدیر عامل: محمد دبستانی
 شرکت تعاونی تولید روستایی نظرآباد مدیر عامل: نصرت الله نامداری
 شرکت تعاونی تولید روستایی استقلال مدیر عامل: قاسم عباس آبادی
 شرکت تعاونی تولید روستایی نقش رستم مدیر عامل: مجید حبیبی
 شرکت تعاونی تولید روستایی مهریان زرقان مدیر عامل: سعید سعیدی
 شرکت تعاونی تولید روستایی دشت قره باغ مدیر عامل: جلیل تجلی
 شرکت تعاونی تولید روستایی بوستان طسوج کوار مدیر عامل: ابوالفضل نجفی
 شرکت تعاونی تولید روستایی لپویی مدیر عامل: فرزاد لطفی کی
 شرکت تعاونی تولید روستایی مشاع های قدس سبزوار مدیر عامل: محسن اسماعیلی
 شرکت تعاونی تولید روستایی متحد
 شرکت تعاونی تولید روستایی امند(گلستان 12) مدیر عامل: احمد نوری امند
 شرکت تعاونی تولید روستایی انقلاب مدیر عامل: حسن فقیه نسب
 شرکت تعاونی تولید روستایی توحید
 شرکت تعاونی تولید روستایی دشت جمال مدیر عامل: علی رستمی
 شرکت تعاونی تولید روستایی ذهاب مدیر عامل: رامین بابایی
 شرکت تعاونی تولید روستایی نیلوفر مدیر عامل: پیمان چقاقاسمی
 شرکت تعاونی تولید روستایی ایثارگران گیلانغرب مدیر عامل: فارس پروین
 شرکت تعاونی تولید روستایی خالدی مدیر عامل: مرضیه کیانی
 شرکت تعاونی تولید روستایی تلاش مدیر عامل: مهندس محسن پور
 شرکت تعاونی تولید روستایی گلدره فرخشهر مدیر عامل: فاطمی
 شرکت تعاونی تولید روستایی عمان سامان مدیر عامل: جلال الدین کریم
 شرکت تعاونی تولید روستایی شهید بهشتی مدیر عامل: محمد رضا بیگلو
 شرکت تعاونی تولید روستایی دشت بوشکان مدیر عامل: آریان پور
 شرکت تعاونی تولید روستایی مارون مدیر عامل: قاسم احمد زاده
 شرکت تعاونی تولید روستایی نور آباد مدیر عامل: بیگ لو
1  2