تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   کشاورزی  خدمات کشاورزی
 شرکت تعاونی حیات سبز رازی مدیر عامل: محمدرضا مهنام
 شرکت تعاونی  کویر سبز بن رود مدیر عامل: حسن یوسفیان ورزنه
 شرکت تعاونی فضای سبز دوستان مدیر عامل: نقی برادران
 شرکت تعاونی  کشاورزی ندای کشاورز سپاهان مدیر عامل: قائمی
 شرکت تعاونی خدماتی زعفران کشت میمه مدیر عامل: معصومه پورمندیان
 شرکت تعاونی تولید گرانول وبسته بندی کود نخلستان مدیر عامل: محمد شادکام
 شرکت تعاونی کارشناس امور دام مدیر عامل: محمدرضا احمدی
 شرکت تعاونی کشاورزی جهان سبز زاینده رود مدیر عامل: احمد رضا برومند
 شرکت تعاونی تولیدی سموم بهار شیمی خزر مدیر عامل: امیر صمدائی
 شرکت تعاونی خدماتی آبزی گستر مبتکران مدیر عامل: مهندس مهدی نفیسی فر
 شرکت تعاونی مازند کود شمال خزر مدیر عامل: مجتبی جعفری
 شرکت تعاونی کویر سبز گستر مدیر عامل: مصطفی جهانگرد
 شرکت تعاونی بهشت سبز ابهر مدیر عامل: سلطان علی عسگری
 شرکت تعاونی خدمات حمایتی کشاورزی مدیر عامل: فریبرز پاشاپور
 شرکت تعاونی رئیسی مدیر عامل: ایمان هادی زاده
 شرکت تعاونی تولید باغداران سبز دشت جمال آباد مدیر عامل: مهندس چگینی
 شرکت تعاونی مهندسی پارس دشت چهلستون مدیر عامل: احمد مختاری
 شرکت تعاونی ایده گستر جنوب مدیر عامل: ثبوت
  شرکت تعاونی کشت و صنعت فجر قائم دماوند مدیر عامل: داود ابراهیمی
 شرکت تعاونی خدمات کشاورزی کشت سبز کیمیا دشت بوئین مدیر عامل: فریده رمضانی
 شرکت تعاونی خدمات مکانیزاسیون دشت آبی صداقت مدیر عامل: امید نوری
 تعاونی خوراک دام وطیور علی آباد ابهر مدیر عامل: محمد رضا حیدری
 تعاونی کشت وصنعت بنارود مدیر عامل: حسین پناهی راد
 تعاونی برکت سازان خرم مدیر عامل: حسین آقا میری
 تعاونی کسری خرمدره مدیر عامل: علی سهندی
1  2  3