تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   کشاورزی  مرتعداری
 شرکت تعاونی مرتعداری و آبخیز داری عباس آباد سوادکوه مدیر عامل: محمد خناری نژاد
 شرکت تعاونی جنگل و مرتع چلچراغ سی سمبولی مدیر عامل: محمد رضا قربانی
 شرکت تعاونی توسعه کشاورزی مرتعداری و آبخیز داری تولید صنعت دامپروری گوسفند داران قائم شهر وحومه مدیر: محمد رضا راعی
 شرکت تعاونی مرتعداری عمیدیه آهوان مدیر: ابوالفضل کریم
 شرکت تعاونی مرتعداران سراب قامیش مدیر: عثمان کرمی