تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   مصرف  مصرف کارکنان شهرداری
 شرکت تعاونی مصرف کار کنان سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد مدیر عامل: مهدی بنا کیان
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری گرگان مدیر عامل: پسرک لی
 شرکت تعاونی مصرف امانیه شهرداری تهران مدیر عامل: سید حسن رضایی
 شرکت تعاونی مصرف (ولیعصر) کارکنان شهرداری زنجان مدیر عامل: ابراهیم عباسی
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری تهران مدیر عامل: کیوان عبدالله زاده
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری شیراز مدیر عامل: زارعی