تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

   مصرف  مصرف صدا و سیما
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان صدا وسیمای استان مرکزی مدیر عامل: مصطفایی نژاد
 شرکت تعاونی مصرف صداوسیمای مرکز سمنان مدیر عامل: محمود کرم
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان صدا وسیمای گلستان مدیر عامل: محمد علی پایین محلی
 شرکت تعاونی بازرگانی اقتصادی صدا و سیما ی تهران مدیر عامل: مصطفی مدبر
 شرکت تعاونی مصرف صدا و سیمای سنندج مدیر عامل: محمد محمدی
 شرکت تعاونی مصرق صدا و سیمای زنجان مدیر عامل: زند
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان صداوسیمای مرکزهمدان مدیر عامل: مجیدشفیعی وفا
 تعاونی مصرف صداوسیما مرکز اردبیل مدیر عامل: افراهیم خداقلی زاده