تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

   حمل و نقل  تاکسیرانی
 شرکت تعاونی سواری های کرایه بیابانی مدیر عامل: سید رضا حسینی
 شرکت تعاونی خاص تاکسیرانان مراغه مدیر عامل: اصغر غفارپور
 شرکت تعاونی تاکسیرانی سنندج مدیر عامل: مرغوبی
 شرکت تعاونی 1661 تاکسیرانی ماهان پیام دیواندره مدیر عامل: محمد علی محمودی
 شرکت تعاونی تاکسیرانان آبادان مدیر عامل: هادی باوی
 شرکت تعاونی تاکسی بار خمین مدیر عامل: محمد محمودی
 شرکت تعاونی 2703 تاکسی تلفنی کوثر بانوان شبستر مدیر عامل: طاهره بنیسی
 شرکت تعاونی حمل ونقل درون شهری عصمت سفر وحدت مدیر عامل: موسی کیانلو
 شرکت تعاونی تاکسیرانی سیناد صائین مدیر عامل: حسن محبی
 شرکت تعاونی تاکسیرانی نارنجی 44 بوکان مدیر عامل: کریم سپید
 شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران مدیر عامل: ناصر رابوپیشه
 شرکت تعاونی تاکسیرانی مرند مدیر عامل: حسن جوادی
 شرکت تعاونی تاکسی تلفنی مرتضی گروه 2817
 تعاونی تاکسیرانی پرستو تایباد مدیر عامل: محمد محمد زاده