تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   حمل و نقل  اتوبوسرانی
 شرکت تعاونی اتوبوس داران خود راننده قم مدیر عامل: سید محمد سید حسینی
 شرکت تعاونی اتوبوسرانی شیروان مدیر عامل: عمرانی
 شرکت تعاونی اتوبوسداران بیرجند مدیر عامل: علیرضا مودی
 شرکت تعاونی 15 تی بی تی(ترابر بیتا) کاشان مدیر عامل: ناصری فر
 شرکت تعاونی لوان نورکاشان (تعاونی8) مدیر عامل: ناصری فر
 شرکت تعاونی لوان نور شعبه آران بیدگل مدیر عامل: ناصری فر
 شرکت تعاونی شماره 13(آسیا سفر) مدیر عامل: باقری
 شرکت تعاونی اطمینان گرمسار مدیر عامل: نبی الله عنبریان
 شرکت تعاونی حمل ونقل مسافربری گل گهر مدیر عامل: سیدرضا حسینی سبزواری
 شرکت تعاونی مسافربری شماره 15 ترابر بی تا تهران (TBT) مدیر عامل: میر سعید وطن پرست
 شرکت تعاونی 12 تهران مدیر عامل: ارسلان عباسی
 شرکت تعاونی همیاران ترابر کرج مدیر عامل: فریدون نظری فرود
 شرکت تعاونی میهن نور آریا تعاونی 4 مدیر عامل: اصغر اسدی
 شرکت تعاونی شماره 8 دفتر مرکزی (لوان تور) مدیر عامل: حسن بنی عامری
 شرکت تعاونی تک سفر تهران مدیر عامل: حاج حسین ترابی
 شرکت تعاونی مسافربری شماره 9 پارسیان مدیر عامل: هدایت مقدم لو
 شرکت تعاونی 8 - لوان نور مدیر عامل: بهمن عامریان
 شرکت تعاونی آریا سفر آسیا مدیر عامل: حسین نوری
 شرکت تعاونی ایران پیما مدیر عامل: محمود احسانی
 شرکت تعاونی 2 PMT مدیر عامل: منصور ملا صالحی
 شرکت تعاونی 14 پارسیان مدیر عامل: ودود ابراهیم زاده
 شرکت تعاونی 17 مدیر عامل: احمد خوش کیش
 شرکت تعاونی جهان گشت مهر مدیر عامل: علی قمری
 شرکت تعاونی پیمان همتای شرق مدیر عامل: حسین جعفرزاده
 شرکت تعاونی مبین سیر شهریار مدیر عامل: داود روستایی
1  2