تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   حمل و نقل  حمل و نقل دریایی
 شرکت تعاونی لنج داران بندر ریگ مدیر عامل: مجید هدایت
 شرکت تعاونی لنج داران بندر لنگه مدیر عامل: حسین زاده
 شرکت تعاونی حمل ونقل آبزیان گل یخ جنوب مدیر عامل: عباس حاتمی
 شرکت تعاونی دلیران تنگستان جنوب مدیر عامل: غلامرضا بوستان افروز
 شرکت تعاونی لنج داران بندر چارک مدیر عامل: خالد چارکی زاده
 نمایندگی کشتیرانی شرکت تعاونی لنج داران شهرستان بوشهر مدیر عامل: سید عبدالحسن جعفری
 شرکت تعاونی لنج داران ستاره ساحل بندر عامری مدیر عامل: حسن اصغری
 شرکت تعاونی لنج داران بندر گل خیر مدیر عامل: رضا قاسمی
 شرکت تعاونی لنج داران گناوه مدیر عامل: سید حسین موسوی
 شرکت تعاونی لنج داران بندر دیلم مدیر عامل: مصطفی اخلاقی
 تعاونی آریاخزر بحررانان مدیر عامل: محمدخان محمدی
 شرکت تعاونی حمل و نقل دریایی ایرانیان جنوب دیلم مدیر عامل: حکیمه مطری
 شرکت تعاونی حمل ونقل دریایی اژدر دیلم گروه 2078 مدیر عامل: ابراهیم اژدری
 شرکت تعاونی حمل ونقل دریایی صدف دریا دیلم گروه 2718 مدیر عامل: مهدی صادقی
 تعاونی لنجداران باربری امید انصار اروند مدیر عامل: عبدالرضا نصاری
 تعاونی دلیر دریای جنوب
 شرکتهای تعاونی بار و مسافر بندرسازان گناوه مدیر عامل: خدری
 تعاونی مبشر نور دریا مدیر عامل: امید شهسواری
 تعاونی خاص کارکنان اداره کل بنادر و کشتیرانی مدیر عامل: عبادی
 تعاونی فانوس دریایی خزر
 تعاونی لعل بندر مدیر عامل: میر صفا