تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   خدمات  فنی - مهندسی
 شرکت تعاونی فناوری سیستم سیرجان مدیر عامل: شرف الدینی
 شرکت تعاونی خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی کاشف اسرار مدیر عامل: ابوالفضل سردارآبادی
 شرکت تعاونی فنی مهندسی سنگواره شهر سیرجان مدیر عامل: محمد امیری
 شرکت تعاونی فنی مهندسی خط گذار مدیر عامل: نصرالله شوعینی
 شرکت تعاونی شرکت ملی گاز مدیر عامل: حسن عبدالکریمی
 شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد مدیر عامل: دکتر داوود صفایی
 شرکت تعاونی آبداران ابهر زم مدیر عامل: اصغر شیروانی
 شرکت تعاونی خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی نو اندیشان لیتکوه آمل مدیر عامل: مهدی اسدی
 شرکت تعاونی توسعه سرای دشت شرق مدیر عامل: حسین صادقپور
 شرکت تعاونی حامیان کشت مدیر عامل: حسن هاشمی
 شرکت تعاونی فنی،مهندسی و مشاوره ای ارتباطات موج آسا مدیر عامل: حسین قانع مطلق
 شرکت تعاونی فنی،مهندسی راه کار490 مدیر عامل: علی حسین قلی زاده
 شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی سبز گستر مراغه مدیر عامل: مهندس محمدی
 شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی بهین کشت مراغه مدیر عامل: مهندس ناصر ابراهیمی
 شرکت تعاونی آریا صنعت هفت آسمان مدیر عامل: محمد عراق سلطان
 شرکت تعاونی فنی خدماتی سپید بام اسد آباد مدیر عامل: بابک علی مرادی
 شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی کشاورزی موج سبز شهریار مدیر عامل: مجید روستایی
 شرکت تعاونی خدمات عمرانی زمزم گلشن طبس مدیر عامل: محمد عطاری مقدم
 شرکت تعاونی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی فجر آفرینان شال مدیر عامل: حسن خلیلی
 شرکت تعاونی فنی مهندسی ماهان الکتریک پارتاک مدیر عامل: حامد چهانگیری
 شرکت تعاونی آرین کشت کوهپایه مدیر عامل: محسن ابراهیمی
 شرکت تعاونی فنی و مهندسی و پشتیبانی آب افرا رئیس هیات مدیره: محمد علی حسینی
 شرکت تعاونی خدمات فنی جوشکاران و اسکلت سازان قاینات مدیر عامل: سید مهدی ابوالفضلی
 شرکت تعاونی خدماتی کشاورزی پارس میراب خاوران مدیر عامل: سمانه شوکتیان
 شرکت تعاونی فنی و مشاوره ای و کشاورزی زرین کویر قهستان مدیر عامل: سعید مراد زاده
1  2