تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   صنایع دستی  فرش
 شرکت تعاونی فرش بنفشه بافت شهریار مدیر عامل: بهمن تشکری
 شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند مدیر عامل: عباسعلی فوداجی
 شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی تربت حیدریه مدیر عامل: غلامعلی اسکندری
 شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی سبزوار مدیر عامل: سید رضا دلبری
 شرکت تعاونی274 فرش ابریشم سنندج مدیر عامل: عبدالله فراست یار
 شرکت تعاونی فرش دستباف فردوس مدیر عامل: امینی
 شرکت تعاونی فرش تلاش دارستان مدیر عامل: غلامعباس خواجویی نژاد
 شرکت تعاونی عالیبافت گلستان یزد مدیر عامل: سید علی زارع
 شرکت تعاونی صنایع دستی گوهر فرش سیرجان مدیر عامل: مهدی روح الامینی
 شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف روستایی صالح آباد تربت جام مدیر عامل: حمید فریدونی
 شرکت تعاونی تولیدی فرش دستباف روستایی نیشابور مدیر عامل: محمد صانعی
 شرکت تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف مدیر عامل: علی مراد دمیری
 شرکت تعاونی فرش دستباف امین مدیر عامل: صادق زاده
 شرکت تعاونی شماره 71 فرش دستباف شهری میاندوآب مدیر عامل: نادر سهیلی
 شرکت تعاونی فرش دستباف ابر کوه مدیر عامل: حسن زارع
 شرکت تعاونی فرش دستباف صدوق مدیر عامل: احمد دهقانی
 شرکت تعاونی فرش دستباف بهاباد مدیر عامل: قاسمی
 شرکت تعاونی فرش دستباف میبد مدیر عامل: محمد سعیدی
 شرکت تعاونی فرش دستباف خاتم مدیر عامل: محمود غلامرضایی
 شرکت تعاونی فرش دستباف یزد مدیر عامل: جلال دره شیری
 شرکت تعاونی فرش دستباف گل گل افزا مدیر عامل: علی اصغر کارگریان
 شرکت تعاونی فرش دستباف منصوری مدیر عامل: عراس قلی منصوری
 شرکت تعاونی فرش دستباف یاران مدیر عامل: علی سرافراز
 شرکت تعاونی فرش برادران فتحی مدیر عامل: داوود فتحی
 شرکت تعاونی اعلا بافان آپادانا مدیر عامل: مهدی سادات خوانساری
1  2  3  4  5