تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   کشاورزی  کشاورزی
 شرکت تعاونی3077 مدیر عامل: اسدالله حسن وند
 شرکت تعاونی کشاورزی باغداری 100سپیدان مدیر عامل: عبدالخالق رستگار
 شرکت تعاونی تولید بسط آذین مدیر عامل: مرضیه غضنفری مطلق
 شرکت تعاونی  خدماتی میثم بادرود مدیر عامل: عباس آرامش
 شرکت تعاونی تولید زارعان نیر مدیر عامل: عبدالعلی اعتباری
 شرکت تعاونی کارخانجات شالیکوبان تولید برنج لنگرود رئیس هیات مدیره: جنابی
 شرکت تعاونی گل وگیاه لیتکوه مدیر عامل: سید محمد حسینی
 شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی باغداران میاندرود مدیر عامل: رمضان رئیسیان
 شرکت تعاونی  طبیعت مدیر عامل: مهدی منصوری
 شرکت تعاونی دامداری، کشاورزی دشت آهوان مدیر عامل: حمید زارعی
 شرکت تعاونی کشاورزی دانه های روغنی استان فارس مدیر عامل: بابک مقصودی
 شرکت تعاونی گروه بادام قلعه خواجه  مدیر عامل: داراب فرجی
 شرکت تعاونی آشیان شمال مدیر عامل: رضا رحمانی
 شرکت تعاونی آهوان علیا مدیر عامل: محمد گنج آبادی
 شرکت تعاونی کشت و صنعت دهکده سپید بوئین زهرا مدیر عامل: حمید رضا پیر ویسی
 شرکت تعاونی صبا دشت خدابنده مدیر عامل: احمد جهان شاه لو
 شرکت تعاونی خورشید دشت خدابنده مدیر عامل: مختار فرهادی
 شرکت تعاونی تولیدی سبز باران خدابنده مدیر عامل: مجید نادی
 شرکت تعاونی گندمکاران آقبلاغ سفلی مدیر عامل: حسین جباری
 شرکت تعاونی نوبهار اندیشه خدابنده مدیر عامل: حمید عبادی
 شرکت تعاونی گل دشت قیدار مدیر عامل: شعبان اسماعیلی
 شرکت تعاونی صحرا ثمر خدابنده مدیر عامل: محمد ذوالقدری
 شرکت تعاونی عدالتخواهان دوتپه مدیر عامل: جواد اصغری
 شرکت تعاونی سبز نگاره خدابنده مدیر عامل: حاج حسین احمدی
 شرکت تعاونی مزرعه داران گندم مدیر عامل: بیت الله خلجی
1  2  3  4  5  6  7  8