تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   حمل و نقل  مینی بوس رانی
 شرکت تعاونی حمل ونقل درون شهری432 مدیر عامل: صابر کریمی
 شرکت تعاونی مینی بوس داران رفسنجان مدیر عامل: نصراللهی
 شرکت تعاونی سینا سفر همدان مدیر عامل: قره خانلو
 شرکت تعاونی مینی بوسرانی بندر عباس مدیر عامل: رشیدی
 شرکت تعاونی آسیا سفر کبودر آهنگ مدیر عامل: خانی
 شرکت تعاونی مینی بوسرانی تک واحدی اسدآباد مدیر عامل: قربانی
 شرکت تعاونی مینی بوسرانی شماره یک ملایر مدیر عامل: شریفی
 شرکت تعاونی حمل ونقل مینی بوسداران شیروان مدیر عامل: علی ابراهیمی
 شرکت تعاونی مسافربری مینی بوس داران شمال خراسان مدیر عامل: محمد رضا شوریان
 شرکت تعاونی مینی بوسرانی آزادگان یزد مدیر عامل: محمد رضا فلاح پور
 شرکت تعاونی مینی بوسرانی شقایق اردکان مدیر عامل: علی شاکر
 شرکت تعاونی مینی بوسداران بستان آباد و حومه مدیر عامل: اسلام گلی فرکوش
 شرکت تعاونی تهران(اتوبوس و مینی بوسداران تهران وحومه) مدیر عامل: داود صفری