تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   حمل و نقل  حمل ونقل مواد سوختی
 شرکت تعاونی قیرکش داران خودراننده اصفهان مدیر عامل: سهراب محمدی
 شرکت تعاونی تانکرهای سوخت رسان تک واحدی استان یزد مدیر عامل: محمد رضا زارع مهرجردی
 شرکت تعاونی نفتکشهای منطقه سبزوار مدیر عامل: حامد نقدی
 شرکت تعاونی عرضه فرآورده های نفتی3003 شیراز مدیر عامل: محمد جواد نعمت اللهی
 شرکت تعاونی حمل ونقل فرآورده های نفتی 298 تانکرداران کردستان مدیر عامل: ارسلان مفیدی
  شرکت تعاونی نفتکش های ارباب جمعی سیرجان مدیر عامل: احمد علی قاسمی نژاد