تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   کشاورزی  اتحادیه های دامداران
 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی، دامپروری، صنعتی کرمانشاه مدیر عامل: خیرالله فقیهی
 اتحادیه تعاونی های دامداران استان کرمان مدیر عامل: مهندس کارگر
 اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران ایران مدیر عامل: سعید سلطانی
 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان یزد مدیر عامل: محمد احمدی
 اتحادیه دامداران استان زنجان مدیر عامل: محمود محموداوغلی
 اتحادیه تعاونی دامداران خوانسار مدیر عامل: سید حسین مجتبایی
 اتحادیه زنبورداران استان اصفهان
 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان اردبیل مدیر عامل: صمد علی حسینی
 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان بوشهر مدیر عامل: نریمانی
 اتحادیه تعاونی دامداران استان خوزستان مدیر عامل: عبدالخالق سبحانی
 اتحادیه تعاونی های کشاورزی و دامداری شهرستان شهریار مدیر عامل: پروانه غلامی
 اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران مهرگان جنوب کرمان مدیر عامل: جمال الدین کمالی پور
 اتحادیه دامداران استان البرز مدیر عامل: موسی شلی
 اتحادیه تعاونی های کشاورزی و دامداری شهرستان شهریار مدیر عامل: پروانه غلامی
 اتحادیه شرکت های تعاونی صنعت دامپروری مدیر عامل: اله یار ولیزاده وند چاری
 اتحادیه تعاونی های پرورش گاو شیری مدیر عامل: تهمینه قزوینی
 اتحادیه تعاونی های کشاورزی و صنعت دامپروری استان آذربایجان شرقی مدیر عامل: کسایی
 اتحادیه شرکت های کشاورزی صنعت دامپروری استان همدان مدیر عامل: محمد رستمی
 اتحادیه صنایع شرکت های تعاونی و تولیدکنندگان شیر استان لرستان مدیر عامل: سهرابی
 اتحادیه صنعت دامپروری خراسان رضوی مدیر عامل: هراتی
 اتحادیه دامداران موفق صنعت شیروان چرداول مدیر عامل: میکائیل فتحی
 اتحادیه تعاونی های کشاورزی دامداران استان تهران مدیر: محمدرضا احمدی