تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   تولیدی - توزیعی  توزیعی
 شرکت تعاونی واحدهای تحت پوشش صنایع استان اصفهان مدیر عامل: مهندس جواد کریمی
 شرکت تعاونی مجتمع تولیدی- توزیعی ذوب صنعت اسپادانا مدیر عامل: رشید کریمی
 شرکت تعاونی باراما و توسعه فرهنگ وتجارت آذربایجان مدیر عامل: اتابک حبیبی
 شرکت تعاونی ایثارگران زنجان صالح مدیر عامل: ابوالفضل قربانی
 تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان آب و فاضلاب روستایی مدیر عامل: وحید مینایی مهر
 تعاونی مطبوعات کشور مدیر عامل: دکتر علی اکبر بهبهانی
 شرکت تعاونی جلوه سازان شیرکوه ایساتیس مدیر عامل: حسین شجاعی زاده
 تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح مدیر عامل: محمد جواد شاملی
 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی بانوان شایسته شهریار مدیر عامل: الهه قلیچی
 تعاونی خدماتی چکاوک امیریه مدیر عامل: محمد رضا یار محمدی
 شرکت تعاونی خبازان قومس مدیر عامل: مصطفی طاهری
 شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان بانوان فولادمحله سمنان مدیر عامل: محدثه موسوی فولادی
 شرکت تعاونی آب معدنی کوهسار پرتیکان مدیر عامل: هاجر محمدی
 شرکت تعاونی میوه و ترابر دشتی گروه 3608 مدیر عامل: محمد فقیه نژاد
 شرکت تعاونی توزیعی ترنم طلوع سبز صدرا گروه 6033 مدیر عامل: احسان یوسفی
 شرکت تعاونی توزیعی دیر فروز گروه 6029 مدیر عامل: زینب جعفری
 شرکت تعاونی توزیعی نیائی گستر دیر گروه 6004 مدیر عامل: اکبر نیائی نژاد
  شرکت تعاونی پخش مواد غذایی عمران ساحل خورموج گروه 5031 مدیر عامل: اسماعیل خواجه
  شرکت تعاونی پخش مواد غذایی موذن خلیج فارس گروه 5016 مدیر عامل: خدیجه فقیه
 شرکت تعاونی خدمات و توزیعی پاسارگاد مدیر عامل: مجتبی شبانی
 شرکت تعاونی صاحبان حرفه باطری فروش ها مدیر: امرالله باقری