تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   حمل و نقل  سواری
 شرکت تعاونی پیام همسفر نور مدیر عامل: محمدی
 شرکت تعاونی سواری خود راننده خط کناره رشت مدیر عامل: کریم زاده
 شرکت تعاونی همراه سیر راه (شعبه اصلی) مدیر عامل: سعید دهناروندی
 شرکت تعاونی همراه سیر راه مدیر عامل: سعید دهناروندی
 شرکت تعاونی مسافربری معین مدیر عامل: اصغری
 شرکت تعاونی اتومبیل کرایه خندان مدیر عامل: رضا تقی پور
 شرکت تعاونی سواری کرایه ساوه پایانه آبیک مدیر عامل: علی زمانی
 شرکت تعاونی حمل ونقل درون شهری یگانه دوستی ارداق مدیر عامل: مجتبی صالحی
 شرکت تعاونی حمل و نقل درون شهری ماهان گشت خونان مدیر عامل: مجید خانی علی مددی