تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   صنوف وابسته  صنوف کشاورزی
 مجتمع تولیدی جوجه یکروزه گوشتی تیرنگ و نور جوجه مدیر عامل: ناصر علیپور
 شرکت ماهاب گل مدیر عامل: مهران قدرتی
 شرکت سایبان مهر کیهان (سهامی خاص) مدیر عامل: ناصر علی
 شرکت کشاورزی،دامپروری برکت کویر(سهامی خاص) مدیر عامل: سعید قهستانی
 شرکت سهامی زراعی خضری مدیر عامل: مهندس ارژنگی
 شرکت خدمات کشاورزی بیوسان آرمان گستر مدیر عامل: مهندس بابک سیمرغ
 ایمن پالیز مهار مدیر عامل: علی زاده
 شرکت عبد گستر مدیر عامل: عبدی