تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   حمل و نقل  کمپرسی داران
 شرکت تعاونی کمپرسی داران رشت مدیر عامل: رضایی
 شرکت تعاونی کمپرسی داران خود راننده کاشان و حومه مدیر عامل: مرتضی مستوفی نیا
 شرکت تعاونی کمپرسی داران مشهد مدیر عامل: رضا مقیمی فیروز آباد
 شرکت تعاونی کمپرسی داران استان قزوین مدیر عامل: محمد آقا علیخانی
 شرکت تعاونی دارندگان ماشین های کمپرسی و راهسازی مدیر عامل: حسن عبداللهی