تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   حمل و نقل  حمل و نقل سیمان
 شرکت تعاونی حمل ونقل سیمان خود راننده استان خراسان مدیر عامل: محمود خدیری زند
 شرکت تعاونی حمل و نقل بونکداران خود راننده سیمان تهران مدیر عامل: علی رسولی