تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

محصولات کشاورزی

شنداله

   کشاورزی  تجهیزات و مکانیزاسیون
 شرکت تعاونی مکانیزاسیون  کشاورزی 2054 شیرآباد گوهرکوه مدیر عامل: عبدالرضا شه بخش
 شرکت تعاونی 141 مکانیزاسیون کشاورزی نقده مدیر عامل: بایرام علی نصیری
 شرکت تعاونی فنی مهندسی، ترویجی و مشاوره ای کشاورزی خیزران جیرفت زمین مدیر عامل: نصیبه کمالی نژاد
 شرکت تعاونی تراشکاری وحدت صنعت مدیر عامل: محسن صفری
 شرکت تعاونی خدمات مشاوره فنی مهندسی کشاورزی سبز نخیل قومس مدیر عامل: نصرالله عرب درازی
 شرکت تعاونی مکانیزاسیون کشت وصنعت رشمه مدیر عامل: جواد رشمه ای
 شرکت تعاونی کشت وصنعت فلاحت مشیز مدیر عامل: محمد رضا حیدر آبادی
 شرکت تعاونی تولیدی نگین صنعت چمستان مدیر عامل: قانع
 شرکت تعاونی سردخانه کود سرد رامسر مدیر عامل: بهزاد کیاسر نژاد
 شرکت تعاونی تولیدی نوید ماشین مدیر عامل: نعمت الله رضانژاد
 شرکت تعاونی پایا بسپار آریا مدیر عامل: محمود رجبی
 شرکت تعاونی تولیدی کارکنان کمباین سازی ایران(تکسا) مدیر عامل: نعمت الله بهاری
 شرکت تعاونی سبز کشت هیدج مدیر عامل: سجاد صالحی
 شرکت تعاونی ادوات کشاورزی شخم گستر مدیر عامل: اصغر خلیجی
 شرکت تعاونی دانش بنیان کهکشان مدیر عامل: سلمان رسولی
 شرکت تعاونی 1981 ماشین های کشاورزی و ادوات کشاورزی مدیر عامل: جلال الله نوری
 اتحادیه شرکت های خدماتی کشاورزی و مکانیزاسیون چهارمحال و بختیاری مدیر عامل: بهزاد سیاحیان
 شرکت تعاونی مکانیزاسیون کشاورزی زراعت کاران مدیر عامل: رحمت چلنگری
 شرکت تعاونی تولید ادوات کشاورزی زرین قشلاق مدیر عامل: محرم علی ربانی
 شرکت تعاونی 1743 زاهدان مدیر عامل: علی جمعه خسروی
  شرکت تعاونی خدمات کشاورزی، ترویجی و مکانیزاسیون دشت خاک اردکان رئیس هیات مدیره: حسین خلیلی
 شرکت تعاونی سالم باید زیست سپاهان مدیر عامل: زهره کیخسروی پور شمس آبادی
  شرکت تعاونی شیار صنعت کشاورزی جنوب گروه5438 مدیر عامل: فریده شیاری
 شرکت تعاونی مکا نیزاسیون کشاورزی پویا کشت مهر دشتستان گروه 4294 مدیر عامل: سهراب شولی
 شرکت تعاونی فولاد ساحل بردخون گروه 6045 مدیر عامل: بهنام فولادی
1  2