تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

محصولات کشاورزی

شنداله

   صنایع دستی  تولید نخ و پارچه
 شرکت تعاونی تولیدی به بافت مدیر عامل: حسن رفیع زاده
 شرکت تعاونی صباغان و گلزنان تهران مدیر عامل: حسن سلیمی
 شرکت تعاونی گونی بافی خوشبافت سمنان مدیر عامل: غلامحسین هراتی
 شرکت تعاونی ریسندگی بافندگی چاپ وتکمیل سوف ساتین اصفهان مدیر عامل: حسین ذنوبی
 شرکت تعاونی ابریشم تاب مدیر عامل: اعظم پاکدل
 شرکت تعاونی صاحبان حرفه و صنعت گردباف تهران مدیر عامل: علی جمشیدی
 شرکت تعاونی ریسندگی نخ میامی مدیر عامل: محمد حسن حاجی پور حلوایی
 شرکت تعاونی اسلامی کشباف مدیر عامل: احمد آقاجانی
 شرکت تعاونی امیر مهرگون بافت مدیر عامل: سید علی میر جلیلی
 شرکت تعاونی صنعت بافت معین زنجان مدیر عامل: عالیه بهرامی
 شرکت تعاونی خیاطی ماهر ششده مدیر عامل: معصومه دهقان ششده
 شرکت تعاونی صنایع بافندگان یزد مدیر عامل: میر شمسی