تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   صنعت و معدن  درودگران
 شرکت تعاونی گیل چوب نصر مدیر عامل: اسماعیل نصرالهی
 اتحادیه شرکت های تعاونی درودگران مبلسازان سراسر کشور مدیر عامل: محمد رضا دقیقی
 شرکت تعاونی درود گران بهشهر مدیر عامل: مصطفی طاهری
 شرکت تعاونی درود گران کرمانشاه مدیر عامل: پیری
 شرکت تعاونی فرآورده های چوبی مدیر عامل: حسین نادعلی زاده
 شرکت تعاونی درودگران زنجان مدیر عامل: حمید امیری
 شرکت تعاونی افرا چوب بوکان مدیر عامل: حاتم سلطانی
 شرکت تعاونی فرآورده های چوبی محمدی مدیر عامل: محمد محمدی
 شرکت تعاونی تولیدی چوب و MDFبابعلی مدیر عامل: مجتبی حنیفه لو
 شرکت تعاونی صاحبان حرفه تولیدی درودگری قزوین مدیر عامل: سیمیاری
 شرکت تعاونی صنایع چوب 3026 عجب شیر مدیر عامل: خانم سعیدی
 شرکت تعاونی چوبینه صنعت مدیر عامل: عادل هدایتی
 شرکت تعاونی الوان چوب اسفروین مدیر عامل: محمدحسین آقایی
 شرکت تعاونی 3529 نوین چوب گروس مدیر عامل: هادی داود پور
 شرکت تعاونی تولیدی مصنوعات چوبی معراج گروه 3596 مدیر عامل: عبداله محمدی
 شرکت تعاونی تولیدی چوب محمد گروه 6001 مدیر عامل: محمد مومنی
 شرکت تعاونی تولیدی مبل راحت گستر شهرستان سروستان مدیر عامل: سمیه کمالی سروستانی
 شرکت تعاونی تامین نیاز کنندگان صنف درودگران و مبلسازان پردیس مدیر عامل: محمدرضا اقتداری
 تعاونی صنایع چوبی زر ساخت کمیجان مدیر عامل: مهدی معصومی
 شرکت تعاونی چوب کار خدابنده مدیر عامل: مجید اله مرادی