تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   صنعت و معدن  تولید مواد شیمیایی
 شرکت تعاونی 677 آریاشیمی مدیر عامل: مهندس محمدرضا تیموری
 شرکت تعاونی تولید مواد شیمیایی داوود مدیر عامل: فرهاد محبی
 شرکت تعاونی 330 استهبان مدیر عامل: محمود یوسف پور
 شرکت تعاونی شماره یک اکمل خرمشهر مدیر عامل: محمد شیرزادگان
 شرکت تعاونی تولید کنندگان چسب مدیر عامل: مهندس سیف اللهی
 شرکت تعاونی قطران شهاب مدیر عامل: عادل حیدری آبریز
 شرکت تعاونی شیمیایی کلان مدیر عامل: مهندس محمد محمدی نژاد
 شرکت تعانی تولیدکنندگان رنگ و مواد شیمیایی مدیر عامل: شهلا چپ نویس
 شرکت تعاونی تولیدی جوانه های صنعت اندیشه مدیر عامل: ژیلا طاهرخانی
 شرکت تعاونی تولید مواد شیمیایی لیان شیمی آریا گروه 6311 مدیر عامل: مالک محمدی
 شرکت تعاونی پاپیروس تابان دشتی گروه 3616 مدیر عامل: محمد امین حیدری