تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   تولیدی - توزیعی  تولید محصولات پزشکی
 شرکت تعاونی الکترو صنعت کاران یزد مدیر عامل: محمد علی غزنوی
 شرکت تعاونی شیوا طب چهارمحال مدیر عامل: کریمی
 شرکت تعاونی خدمات مهدارو ساری مدیر عامل: سید جعفر کیا
 شرکت تعاونی عینک سازان ایران مدیر عامل: محمد رضا میزانی
 شرکت تعاونی تولیدی لنز دیدار مدیر عامل: محمد رضا ملک مدنی
 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی مدیر عامل: علی اصغر کمال زارع
 شرکت تعاونی مجتمع صنعتی مدیا طب رازی مدیر عامل: وحید مسگرا
  شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سارنیا صنعت سبز
 شرکت تعاونی تولیدی معصوم مدیر عامل: سید محمود مفیدی شمیرانی
 تعاونی رهان طب کوشا مدیر عامل: فخرالساعه