تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   صنایع دستی  اتحادیه های فرش
 اتحادیه شرکت های تعاونی تولیدی فرش دستباف روستایی خراسان رضوی مدیر عامل: آقای زینبی
 اتحادیه تعاونی های فرش دستباف روستایی استان فارس مدیر عامل: هادی اصلاحی
 اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی فرش دستباف استان لرستان مدیر عامل: حسن بنی پور
 اتحادیه تعاونی های فرش روستایی کردستان مدیر عامل: عبدالله فتحی
 اتحادیه تعاونی های فرش دستباف روستایی استان یزد مدیر عامل: محمد حسین میر جلیلی
 اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران مدیر عامل: آقای بهاروند
 اتحادیه شرکت های تعاونی فرش دستباف استان آذربایجان غربی مدیر عامل: مرضیه بنفشه افشان
 اتحادیه شرکت های تعاونی فرش دستباف استان اصفهان مدیر عامل: شهبازی
 اتحادیه شرکتهای تعاونی فرش دستباف و صنایع سرزمین خورشید کد10073/1 مدیر عامل: منصوره رجبی
 اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف استان آذربایجان شرقی مدیر عامل: محمد خدایی