تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   کشاورزی  مرغداری
 شرکت تعاونی 26 آذر مرغ مدیر عامل: جبرئیل یزدانی خسروشاهی
 شرکت تعاونی  تامین کشاورزی مرغداران تلاشگر کویر اردستان مدیر عامل: علی شفیعی اردستانی
 شرکت تعاونی تامین نیاز مرغداران سرخه مدیر عامل: مرتضی فیض
 شرکت تعاونی سپید پر دشتی مدیر عامل: جمال نجفی
 شرکت تعاونی مرغک صحرا مدیر عامل: محمود باقری
 شرکت تعاونی نوید طیور سیرجان مدیر عامل: منظر ولی پور
 شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران مرکز مدیر عامل: سید حسین صنیع خانی
 شرکت تعاونی تولیدی ماکیان پودر مدیر عامل: حمید رضا رجوبند
 شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی طیور مدیر عامل: ناصر رمضانلو
 تعاونی 86 مرغداری ارومیه مدیر عامل: غلامرضا نازلویی
 تعاونی مرغداران قروه مدیر عامل: محمد رضا زارعی
 شرکت تعاونی مرغداران بانه مدیر عامل: ناصر صالحی
 تعاونی مرغداران کامیاران مدیر عامل: فریدون امامی
 تعاونی مرغداران سقز مدیر عامل: منصور شکری
 شرکت تعاونی مرغداران مادر گوشتی استان زنجان مدیر عامل: کیانوش مشهدی
 شرکت تعاونی مرغداران تخمگذار استان زنجان مدیر عامل: علی پرویزی
 شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخم گذار توس خراسان مدیر عامل: پور شهسوار
 شرکت تعاونی مرغداران گوشتی خوی و حومه
 شرکت تعاونی 43 مرغ گوشتی نقده مدیر عامل: محمد دانشگر
 شرکت تعاونی مرغداری گل چوب مدیر عامل: جلودار
 شرکت تعاونی مرغداری 170 مدیر عامل: حبیب وثوق نژاد
 شرکت تعاونی 231 زری بال آمل مدیر عامل: خلیل محمدی
 شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران مبارکه و حومه مدیر عامل: فیروزی
 شرکت تعاونی خدماتی دامپروری گلفام کشاورز مدیر عامل: یزدانی
 شرکت تعاونی مجتمع اندیشه دام و طیور پارسیان مدیر عامل: زهرا واعظ شهرستانی
1  2  3