تعاونکده
تبسم نوین
عنوان خدمات
مسئولان اطلاعات تماس
تعداد تعاونی ها: 3771
بازديد امروز: 108
ميانگين بازدید: 1597
بازديد کل: 2,977,465
 
   کشاورزی  اتحادیه های مرغداری
 اتحادیه شرکت های  تعاونی کشاورزی تولید کنندگان مرغ نیمچه گوشتی کردستان مدیر عامل: موسی شفیعی
 اتحادیه تعاونی های کشاورزی مرغداران استان زنجان مدیر عامل: اکبر معبودی فرد
 اتحادیه تعاونی های کشاورزی مرغداران استان یزد مدیر عامل: حسین تابع دولت
 اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران استان مرکزی مدیر عامل: احمد بزچلویی
 اتحادیه مرغداران استان لرستان مدیر عامل: علیرضا محمدی نژاد
 اتحادیه مرغداران استان مرکزی مدیر عامل: علی اکبر حیدری
 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران 417 استان کرمان مدیر عامل: دوست محمدی