تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه وضعیت محیط کسب و کار بخش تعاون در پاییز امسال

نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون ایران در پاییز 1400 نشان می‌دهد که شرایط محیط کسب و کار تعاون نسبت به تابستان امسال مساعد نبوده است.

 امروزه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. هرچه محیط کسب کار شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌­مندی از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر خواهد شد که نتیجه آن خلق ارزش و ثروت برای جامعه است.

طبق ماده 4 قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق‌ها موظفند برای اطلاع سیاستگزاران از وضعیت محیط  کسب و کار کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و سالیانه و فصلی به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند؛ برهمین اساس اجرای طرح پایش شاخص‌های ملی محیط کسب با همکاری اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف از پاییز 1395 اجرا و گزارش آن به صورت فصلی منتشر می‌شود.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏ و کار بخش تعاون ایران در پاییز 1400 رقم شاخص ملی بخش تعاون، 5.56 محاسبه شده که نشان می‌دهد شرایط محیط کسب و کار نسبت به فصل گذشته که رقم شاخص ملی تعاون، 5.4 بوده به صورت بسیار جزئی بدتر شده و وضعیت محیط کسب و کار بخش تعاون مطلوب و مساعد نیست.

منبع:ایسنا

پایان خبر