تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  انتشار کتاب جامع اولین بانک جامع اطلاع رسانی تعاونگران

اولین مرجع جامع تعاونی های کشور در برگیرنده:

اطلاعات تعاونی های تولید مواد غذایی

اطلاعات تعاونی های تولید صنعتی و معدنی

اطلاعات تعاونی های تولید صنایع دستی، فرش، پوشاک

اطلاعات تعاونی های کشاورزی ودامداری

اطلاعات تعاونی های مسکن

اطلاعات تعاونی های خدماتی، آموزشی و فرهنگی

اطلاعات تعاونی های اعتبار و سهام عدالت

اطلاعات تعاونی های حمل ونقل و توریستی

اطلاعات تعاونی های مصرف، بازرگانی و مرز نشینان

کتاب جامع تخصصی تعاونگران راجع به تعاونی های صنعت، مسکن واعتبار مشتمل بر:

مفاهیم و کاربرد تعاون در انواع تعاونی ها

سابقه تعاون در ایران

اطلاعات تعاونی های صنعت و معدن

اطلاعات تعاونی های مسکن

اطلاعات تعاونی های اعتبار وسهام عدالت

کتاب جامع تخصصی تعاونگران راجع به تعاونی های مصرف وخدمات:

جایگاه وچگونگی برگزاری مجامع عمومی

جایگاه اتحادیه ها در بخش تعاون

اطلاعات تعاونی های کشاورزی ودامداری

اطلاعات تعاونی های صنایع دستی وفرش

اطلاعات تعاونی های مواد غذایی